Σκοτεινος θαλαμος

Εμφάνιση Α/Μ φιλμ “στο χέρι” με κλασικούς εμφανιστές δοκιμασμένους στο χρόνο.

Εκτύπωση Α/Μ φωτογραφιών σε λεκάνες, σε χαρτί
fiber base ή πλαστικό (silver prints), με δοκίμια και όλες
τις απαιτούμενες επεμβάσεις (fine printing). Οι διαστάσεις
εκτύπωσης είναι από 13Χ18 cm μέχρι 50X60 cm.

ψηφιακές υπηρεσίες